نمایندگی فروش سرور تیم اسپیک

نمایندگی تیم اسپیک پلن 1‬‎

300,000تومان
ماهانه

1024نفر حداکثر ظرفیت هر سرور
5عدد سرور های قابل ساخت
نامحدود ترافیک
✓ آنتی دیداس سخت افزاری
✓ اتصال افراد خارج از کشور
✓ مدیریت کامل
✓ ارائه رنک کوئری به کاربران
✓ آموزش کار با پنل نمایندگی
✓ پایین ترین پینگ ممکن
✓ بدون پکت
✓ پشتیبانی ویژه
99% آپتایم

نمایندگی تیم اسپیک پلن 2

400,000تومان
ماهانه

1024نفر حداکثر ظرفیت هر سرور
15عدد سرور های قابل ساخت
نامحدود ترافیک
✓ آنتی دیداس سخت افزاری
✓ اتصال افراد خارج از کشور
✓ مدیریت کامل
✓ ارائه رنک کوئری به کاربران
✓ آموزش کار با پنل نمایندگی
✓ پایین ترین پینگ ممکن
✓ بدون پکت
✓ پشتیبانی ویژه
99% آپتایم

نمایندگی تیم اسپیک پلن 3

700,000تومان
ماهانه

1024نفر حداکثر ظرفیت هر سرور
40عدد سرور های قابل ساخت
نامحدود ترافیک
✓ آنتی دیداس سخت افزاری
✓ اتصال افراد خارج از کشور
✓ مدیریت کامل
✓ ارائه رنک کوئری به کاربران
✓ آموزش کار با پنل نمایندگی
✓ پایین ترین پینگ ممکن
✓ بدون پکت
✓ پشتیبانی ویژه
99% آپتایم

نمایندگی تیم اسپیک پلن 4

900,000تومان
ماهانه

1024نفر حداکثر ظرفیت هر سرور
70عدد سرور های قابل ساخت
نامحدود ترافیک
✓ آنتی دیداس سخت افزاری
✓ اتصال افراد خارج از کشور
✓ مدیریت کامل
✓ ارائه رنک کوئری به کاربران
✓ آموزش کار با پنل نمایندگی
✓ پایین ترین پینگ ممکن
✓ بدون پکت
✓ پشتیبانی ویژه
99% آپتایم

نمایندگی تیم اسپیک پلن 5

1,300,000تومان
ماهانه

1024نفر حداکثر ظرفیت هر سرور
100عدد سرور های قابل ساخت
نامحدود ترافیک
✓ آنتی دیداس سخت افزاری
✓ اتصال افراد خارج از کشور
✓ مدیریت کامل
✓ ارائه رنک کوئری به کاربران
✓ آموزش کار با پنل نمایندگی
✓ پایین ترین پینگ ممکن
✓ بدون پکت
✓ پشتیبانی ویژه
99% آپتایم

نمایندگی تیم اسپیک پلن 6

1,800,000تومان
ماهانه

1024نفر حداکثر ظرفیت هر سرور
140عدد سرور های قابل ساخت
نامحدود ترافیک
✓ آنتی دیداس سخت افزاری
✓ اتصال افراد خارج از کشور
✓ مدیریت کامل
✓ ارائه رنک کوئری به کاربران
✓ آموزش کار با پنل نمایندگی
✓ پایین ترین پینگ ممکن
✓ بدون پکت
✓ پشتیبانی ویژه
99% آپتایم